Změny od 23. listopadu 2020

Vytvořeno: pondělí 23. listopad 2020 Aktualizováno: pondělí 23. listopad 2020

Od 23. listopadu je možná účast na bohoslužbách do 20 osob, proto obnovujeme konání mší sv. v našich kostelích. Přednostně by se měli účastnit ti, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena.

Organizace "dušiček"

Vytvořeno: pondělí 26. říjen 2020 Aktualizováno: pátek 30. říjen 2020

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO ZEMŘELÉ

prodloužena na celý měsíc listopad! Podmínkou je návštěva kostela a modlitby Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

Pokud věřící z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. října.

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI

V tomto roce se dušičkové pobožnosti sloužit nebudou ani v Petrovicích ani i Marklovicích z důvodu omezení počtu věřících na bohoslužbách.

Podávání sv. přijímání po mších a sobotní zpovídání je zrušeno.

V neděli 1. listopadu je slavnost Všech Svatých. Mše svatá bude sloužena v 9.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 9.30 se bude podávat svaté přijímání.

V pondělí 2. listopadu budou dvě mše svaté:
- v 9.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 9.30 se bude podávat svaté přijímání.
- v 16.00 hod. bez účasti věřících. Po mši svaté v 16.30 se bude podávat svaté přijímání.

V sobotu 31. října bude příležitost ke sv. zpovědi od 14 do 15 hodin (nebo do posledního zájemce)

Omezení bohoslužeb od 14.10.

Vytvořeno: úterý 13. říjen 2020 Aktualizováno: pondělí 26. říjen 2020

Na základě opatření vlády, které platí od 14.10., se omezuje konání bohoslužeb. Informace o opatření jsou dostupná na stránkách České biskupské konference.

Z toho důvodu se ruší všechny bohoslužby v naší farnosti od 14. října.

Mše sv. jsou slouženy podle rozpisu soukromě (bez účasti veřejnosti) na úmysly, které jsou zapsané. Můžete se připojit duchovně a vytvořit tak společenství s knězem. Příspěvky za odsloužené mše sv. můžete donést ve středu od 15 do 17 hod. nebo v pátek od 15 hod. na faru.

Informace o dalších změnách bohoslužeb najdete zde.

Organizace mše sv. v neděli 17. května

Vytvořeno: čtvrtek 14. květen 2020 Aktualizováno: čtvrtek 14. květen 2020

S účinností ode dne 11. května 2020 platí pro účast na bohoslužbě povinnost dodržování následujících pravidel:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob (pokud se do kostela vejdou)
 • v bohoslužebném prostoru (kostele) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • svaté přijímání se podává pouze na ruku
  • před přijetím Těla Páně si sundejte roušku, následně předložte ruce pro přijetí Těla Páně; konsekrovanou Hostii nikam neodnášejte, ihned přijměte, poté se zahalte rouškou a vraťte se na své místo
  • ke svatému přijímání přistupujte v jedné řadě a zachovejte odstupy 2m
 • prosíme, nezdržujte se v kostele po ukončení bohoslužby
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, tzn. před ani po bohoslužbě nebude modlitba růžence ani nic jiného.
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

Kostel v Petrovicích pojme 36 samostatně sedících osob + 7 osob na kůru. Pokud si spolu sedne rodina do jedné lavice, dojde k obsazení dvou míst za celou rodinu, tedy se navýší počet možných lidí v kostele.
V Petrovicích budou 2 mše sv. v 8:30 a v 9:15.

Kostel v Marklovicích 24 osob v lavicích + 5 na kůru. Pro společné sezení rodiny platí stejná pravidla jako v Petrovicích.
V Marklovicích budou 2 mše sv. v 10:00 a v 10:45.

Lidem nad 65 let doporučujeme zvážit, zda se zúčastní bohoslužby osobně; stále platí splnění nedělní povinnosti účasti na mši svaté sledováním živého přenosu prostřednictvím rozhlasu / televize / internetu.

Prosíme respektujte pokyny kostelníků při organizaci mše sv.

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz