Slovo biskupa Františka k nouzovému stavu

Zveřejněno: pátek 13. březen 2020

Milí bratři a sestry,

v krátké době se na vás znovu obracím v souvislosti s šířící se pandemií koronaviru. S ohledem na nouzový stav vyhlášený naší vládou vydávám toto rozhodnutí:

Po dobu trvání nouzového stavu se ruší všechny veřejné (nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území ostravsko-opavské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. Výjimkou jsou pohřby, které umožňují veřejný obřad s účastí vyšší než 30 osob.

Po dobu trvání mimořádných opatření uděluji dispens od osobní účasti na nedělní bohoslužbě.

Využívejte příležitostí sledovat mši svatou prostřednictvím křesťanských sdělovacích prostředků, jejichž význam a důležitost si můžeme v takovéto chvíli uvědomit a nezapomeňme je podporovat v jejich službě.

Přijměme tuto mimořádnou situaci především jako postní výzvu k modlitbě. Proto, je vhodné, aby kostely podle místních možností zůstaly otevřené pro osobní modlitbu a individuální přijetí svátostí. Scházejme se ke společné modlitbě četbě Písma v rodinách zvláště v neděli a snažme se tento den prožít skutečně jako den Páně. Tato chvíle, která pro nás bude znamenat dočasné odloučení od svátostí, nás může ke Kristu hlouběji přimknout právě skrze modlitbu a Boží slovo.

Jak jsme už vybídli ve společné výzvě s ostatními biskupy, spojme se každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. V modlitbě prosme o ochranu Panny Marie a přímluvu našeho nového blahoslaveného P. Richarda Henkese, který se stal svědkem Boží lásky v situaci epidemie v koncentračním táboře.

Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám.

biskup František Václav Lobkowicz

Zrušení pobožností

Zveřejněno: čtvrtek 12. březen 2020

V souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem se ruší veškeré mše sv. a pobožnosti na dobu 30 dnů od 12.3.2020

Intence zrušených mší sv. budou odslouženy později.

 

Výzva ostravsko – opavského biskupa věřícím diecéze v souvislosti s šířením nákazy koronavirem

Zveřejněno: čtvrtek 12. březen 2020

Drazí bratři a sestry,

obracím se na vás v situaci šířící se nákazy koronavirem, která citelně zasahuje do života celé společnosti i církve, která je její součástí. Všichni společně máme povinnost usilovat o to, aby se šíření nákazy pokud možno co nejvíce zamezilo, nebo zpomalilo. Zároveň  ale máme jako křesťané i v této situaci povinnost být šiřiteli Kristovy lásky a naděje formou modlitby a účinné pomoci druhým. Církev respektuje Mimořádné opatření vlády a biskupové vyzývají farnosti k jeho dodržování.

Pro život církevních společenství v ostravsko–opavské diecézi upřesňuji všeobecná vládní nařízení následujícím způsobem:

  • Zodpovědností každého duchovního je zajistit, aby na bohoslužbách nebylo skutečně více než 100 osob. V případech, že budou z tohoto důvodu na některých místech nedělní bohoslužby zrušeny, uděluji věřícím dispens od účasti na nedělní bohoslužbě.

  • Stejně tak uděluji dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě všem věřícím nad 70 let věku, osobám se sníženou imunitou, nebo chronicky nemocným a to bez ohledu na místní situaci.

  • Mají-li dispenzovaní možnost, doporučuji, aby sledovali nedělní bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků zvláště Televize Noe a Radia Proglas, případně využili pro slavení eucharistie a svaté přijímání všední dny.

  • V přímluvách ať je pamatováno v souvislosti s epidemií na nemocné, zemřelé a jejich rodiny, na zdravotní personál a státní představitele a jejich rozhodnutí.

  • Při pozdravení pokoje vynechejte podání rukou. Vyprázdněte kropenky u vchodů do kostela.

  • Nemocným a seniorům ať je nabídnuto v rámci možnosti farnosti přinášení eucharistie, při zachování patřičných hygienických opatření.

Obracím se na všechny své diecézany, abychom nesli tuto situaci současného života světa jednak ve svém odpovědném chování, ale také v modlitbě. Spoléhejme nejen na opatření lidské, ale na pomoc Boží a na ochranu nebeské Matky. Jak to bylo vlastní věřícím ve všech těžkých dobách. Můžeme se také připojit k modlitební výzvě papeže Františka a každý večer až do středy Svatého týdne se modlit ve 20:00 za ochranu a pomoc Panny Marie.

 

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko - opavský

Posouzení stavu kostela sv. Martina

Zveřejněno: čtvrtek 18. duben 2019

Zpracoval Martin Kurz, Karviná, 31.3.2019

Podkladem byla prohlídka, kterou provedl zhotovitel 14.3.2019. Průzkum byl proveden opticko-vizuálně.

Zkrácená verze zprávy, která je k přečtení na nástěnce v kostele.


Výsledky:

a) Zastřešení věže kostela

Byla provedena celková rekonstrukce věže, zastřešení nevykazuje zjevné nedostatky

b) Zastřešení lodi kostela / sanktusníku

Zastřešení lodi kostela je tvořeno krovem, bedněním a pozinkovanou plechovou krytinou s nátěrem.  Během sesychání krovů došlo k povolení kolíkových spojů s pootočením či vysunutím některých prvků konstrukce. Lokálně je konstrukce napadena dřevokazným hmyzem. Lokálně dochází k zatékání a napadení bednění hnilobou. Nátěr je na hranici životnosti.

c) Zastřešení sakristie

Střecha je tvořena krovem, bedněním a oplechováním s nátěrem. Nátěr je na hranici životnosti.

d) Vnější omítky

Vnější omítky obvodového zdiva jsou za hranicí životnosti.

e) Vnitřní omítky

Vnitřní omítky jsou vlhkostí zasaženy minimálně.

f) Dešťová kanalizace

V lapačích střešních nečistot stojí voda, tzn. kanalizace je nefunkční a může zásobovat obvodové zdivo vodou.

g) Schodiště/žebříky

Schodiště mezi přízemím - pavlačí a mezi pavlačí - patou věže  jsou zrekonstruované, nepředstavují zvýšené nevykazují riziko.
Schodiště a zábradlí ve věži ke zvonům a žebřík do sanktusníku jsou silně napadené dřevokazným hmyzem, chybí část stupňů. Jsou ve velmi špatném technickém stavu, jejich užívání je nebezpečné.

h) Elektoinstalace nebyla posuzována

i) Bleskosvody / uzemnění nebylo posuzováno.


Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz