Organizace mše sv. v neděli 17. května

Zveřejněno: čtvrtek 14. květen 2020

S účinností ode dne 11. května 2020 platí pro účast na bohoslužbě povinnost dodržování následujících pravidel:

 • bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 100 osob (pokud se do kostela vejdou)
 • v bohoslužebném prostoru (kostele) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,
 • účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce,
 • účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně,
 • v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady,
 • svaté přijímání se podává pouze na ruku
  • před přijetím Těla Páně si sundejte roušku, následně předložte ruce pro přijetí Těla Páně; konsekrovanou Hostii nikam neodnášejte, ihned přijměte, poté se zahalte rouškou a vraťte se na své místo
  • ke svatému přijímání přistupujte v jedné řadě a zachovejte odstupy 2m
 • prosíme, nezdržujte se v kostele po ukončení bohoslužby
 • duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm,
 • délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje, tzn. před ani po bohoslužbě nebude modlitba růžence ani nic jiného.
 • bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.),
 • je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný prostor;

Stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty.

Kostel v Petrovicích pojme 36 samostatně sedících osob + 7 osob na kůru. Pokud si spolu sedne rodina do jedné lavice, dojde k obsazení dvou míst za celou rodinu, tedy se navýší počet možných lidí v kostele.
V Petrovicích budou 2 mše sv. v 8:30 a v 9:15.

Kostel v Marklovicích 24 osob v lavicích + 5 na kůru. Pro společné sezení rodiny platí stejná pravidla jako v Petrovicích.
V Marklovicích budou 2 mše sv. v 10:00 a v 10:45.

Lidem nad 65 let doporučujeme zvážit, zda se zúčastní bohoslužby osobně; stále platí splnění nedělní povinnosti účasti na mši svaté sledováním živého přenosu prostřednictvím rozhlasu / televize / internetu.

Prosíme respektujte pokyny kostelníků při organizaci mše sv.

 

Svátost smíření (sv. zpověď) 16. května

Zveřejněno: neděle 10. květen 2020

V sobotu 16. května bude v naší farnosti příležitost přistoupit ke svátosti smíření. Zpovídat se bude od 14 hodin v prostoru farní zahrady. Na dvoře budou připraveny lavičky.

Bude-li špatné počasí, pak bude svátost smíření přeložena na jiný den.

Dodržujte vzdálenost mezi sebou 2 metry a zakrytí úst a nosu rouškou.

 

Bohoslužby zatím nebudou

Zveřejněno: pátek 24. duben 2020

Bohoslužby v naší farnosti budou i nadále bez účasti věřících.

Protože nařízení vlády pro uvolňování omezení stanovuje přísná pravidla, je technicky i organizačně problematické zajistit provoz kostelů.

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR o znovuobnovení bohoslužeb

Zveřejněno: středa 22. duben 2020

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

Představitelé ČBK společně s ERC zaslali tento týden dopis předsedovi vlády a krizovému štábu, ve kterém žádali o znovuobnovení bohoslužeb a náboženských obřadů. Další aktivity v této záležitosti podnikal i kardinál Dominik Duka, který vše osobně konzultoval s vedením krizového štábu. 
 
ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.) Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8. června).


 Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb
 
Stálá rada České biskupské konference a biskup – delegát ČBK pro duchovní péči ve zdravotnictví schválili 14. dubna 2020 následující pravidla pro postupné uvolňování omezení, které se týká veřejných bohoslužeb.

- V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné rodiny nebo jinak propojených osob);

- Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce;

- Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie;

- Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou;

- Kněz si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před podáváním Eucharistie a po něm;

- Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužovat;

- Kostel je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány kontaktní plochy (kliky, lavice apod.) Údržbě a čistotě prostoru je věnována mimořádná péče;

- Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný prostor;

- Obdobná pravidla platí pro svatby a křty;

- Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje shromažďování lidí;

- Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči;

- Za dodržování těchto pravidel je zodpovědný duchovní, který předsedá bohoslužbě.

 

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz