Růžencová pouť do Starého Bohumína

Zveřejněno: sobota 28. říjen 2017

V měsíci říjnu, zasvěceném Panně Marii Růžencové, jsme se vydali na pouť do Starého Bohumína. Kostel Narození Panny Marie ve Starém Bohumíně je nejstarší památka na území Bohumína. Od poloviny 13. století byli duchovními správci tohoto kostela benediktýni, a to až do roku 1530. Poté byl kostel svěřen do rukou protestanských pastorů augsburského vyznání až do roku 1629. V roce 1850 uhodil do věže kostela blesk a značně poškodil i krov. Dnešní podobu získal kostel kolem roku 1911. Korunovaci obrazu Panny Marie Růžencové vykonal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz dne 7. 10. 2004 a navrátil kostelu statut lidového poutního místa.

Už cestou v autobuse jsme se připravovali zpěvem mariánských písní. V kostele jsme se nejdříve pomodlili sv. růženec. Pak následovala mše svatá, kterou odsloužil děkan P. dr. ThLic. Kalikst Jan Bernard Mryka OFM. Modlili jsme se a v přímluvách prosili jak za své intence, tak i o zdraví našeho otce Tomasze. Po mši svaté jsme si před kostelem zakoupili starobohumínské oplatky. Zpátky domů jsme jeli posíleni a občerstveni modlitbou, slovem Božím a eucharistií.

Přejít do fotogalerie

Výzva našich biskupů k nadcházejícím volbám

Zveřejněno: neděle 8. říjen 2017

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu,

obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země. Neodbytnost kampaní i zklamání z minulosti, kdy jsme zažili rozpor mezi sliby a následnou skutečností, v nás může budit pocit marnosti a vést k rozhodování, zda se voleb vůbec zúčastnit. Jako Vaši pastýři bychom chtěli zdůraznit, že nejít k volbám není správným křesťanským postojem. Děkujme Bohu, že můžeme beze strachu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Vyzýváme vás proto, abyste se voleb účastnili!

A chceme Vám pro Vaše rozhodování nabídnout několik podnětů:

Nebuďme ukvapení a nepodléhejme laciným slibům rychlých změn. Někdy se zdá, že je naší přirozeností doufat v nebe na zemi a být věčně nespokojení. Často voláme po změně a hlasujeme spíš PROTI něčemu než PRO něco. Novinka na trhu a změna za každou cenu není ale vždy výhrou a loď, která mění příliš často kurz, nikam nedopluje a veškerou energii vynakládá na neustálé otáčení ze strany na stranu. Je proto dobré podpořit dlouhodobé snahy lidí, kteří v politice často nezištně a vytrvale něco smysluplného budují.

Hledejme pozitivně formulované cíle. Odmítejme nesnášenlivost. Vypořádání, zúčtování či skoncování s něčím, co je označeno za špatné, není dostatečný politický cíl. Vymýtit les je vždy rychlejší a jednodušší než les vysázet a roky o něj pečovat než vyroste. Hledejme mezi politiky ty, kteří neslibují jen změnu a „kácení“, ale snaží se o kontinuitu a budování tam, kde je to jen trochu možné.

Volme kultivovanost. Slušnost a úcta k druhým je nejen na politické scéně stále častěji nahrazována arogancí a vulgaritou. Braňme se tomu! Při svém rozhodování hledejme ty, kteří jsou slušní, drží se morálních zásad a mají snahu pečovat o naši zemi dlouhodobě.

Podpořme ty, kteří vytvářejí životní prostor pro rodiny a berou vážně utrpení a potřeby druhých lidí u nás doma, v Evropě i v jiných částech světa. Vzájemně si pomáhat je v zájmu nás všech.

A jako lidé víry, kteří volají k Bohu, v jehož rukou jsou osudy jednotlivců, ale i národů a celého světa, nezůstaňme jen u přemýšlení koho volit, ale za průběh a výsledek parlamentních voleb se i modleme.

Vyzýváme Vás, sestry a bratři, nejen k osobní modlitbě, ale vybízíme i jednotlivé farnosti a řeholní komunity k uspořádání adorace a společné modlitby na tento úmysl. Osvědčme angažovanost své víry!

Kéž dobrý Bůh požehná naší zemi i všem, kteří za ni po nastávajících volbách převezmou zodpovědnost.

Vaši biskupové

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018

Zveřejněno: neděle 24. září 2017

Výuka náboženství začne od 2. října 2017 podle následujícího rozvrhu.

ZŠ Petrovice
1. - 5. třída: St 13:35 - 14:20 (Lucie Wzatková)

ZŠ Marklovice
1. - 5. třída: Út 13:00 - 13:45 (Helena Jastrzembská)

ZŠ Závada
1. - 4. třída: St 12:30 - 13:15 (Lucie Wzatková)

Fara
6. - 9. třída: Pá 17:45 (P. Tomasz Stachniak)

Poděkování za úrodu a farní odpoledne

Zveřejněno: neděle 17. září 2017

Nedělní mše minulý týden 10. září byla slavena na poděkování za letošní úrodu. Kostel byl proto náležitě vyzdoben. Spolu s dary jsme přinesli k obětnímu stolu také chléb a víno. Po skončení bohoslužby si všichni mohli před kostelem vzít kousek chleba.

Od druhé hodiny odpolední jsme se začali scházet na zahradu fary, kde se konalo farní odpoledne. Postupně se rozproudila živá zábava, občas doprovázená hudebním doprovodem. V pozdějších hodinách jsme si mohli zakoupit grilované klobásy nebo krkovičku. Kromě toho si všichni pochutnávali na skvělých koláčích a zákuscích. Počasí nám přálo a navzdory špatné předpovědi za celé odpoledne ani chvíli nepršelo. Proto byli všichni spokojeni a celé setkání si užili.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách farního odpoledne. Poděkování patří také obecnímu úřadu a hasičskému sboru za zapůjčení a postavení stanu, stolů a lavic.

Přejít do fotogalerie

Římskokatolická farnost Petrovice u Karviné

Petrovice 24
735 72 Petrovice u Karviné
 

P. Mgr. Tomasz Stachniak

tel. (+420) 731 625 819
rkf.petroviceukarvine@doo.cz